අපේම සිංහලෙන් තියෙන Youtube Video Downloder Pro අලුත් එක (‍YTD Pro 4.8.1) අපේම සිංහලෙන් තියෙන Youtube Video Downloder Pro අලුත් එක (‍YTD Pro 4.8.1)

YTD Video Downloader එකේ අළුත්ම සංස්කරණය ඇවිත් තියෙන්නේ. මෙක YTD Video Downloader 4.8.1 . මෙකෙ සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න ගොඩක් මහන්සි උනා...

Read more »
3:18 AM

Internet Download Manager 6.20 Build 2 Full with Windows 8 Icon Pack Internet Download Manager 6.20 Build 2 Full with Windows 8 Icon Pack

වැඩි කතා ඔනේ නැ.. වැඩ රාජකාරි බහුල නිසා මෙ පැත්තෙ එන්නත් බැරි උනා.. එ නිසා IDM අලුත්ම එක එ කිව්වේ 6.20 Build 2 එක අරන් ආවා. මෙකෙ තියෙන ව...

Read more »
7:06 AM

 
Soft Stores © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top